English version below

Logo
 

Standpunt ABVV KU Leuven inzake samenwerking tussen Israëlische universiteiten en KU Leuven

 

ABVV en ACV Puls KU Leuven vragen aan KU Leuven om inzake samenwerkingen met Israëlische instellingen en parastatalen een congruent beleid te voeren (1) ten aanzien van het respecteren van mensenrechten als hoeksteen van haar beleid, (2) ten aanzien van het eigen charter voor inclusie, en (3) ten aanzien van andere conflicten en vraagt derhalve de onmiddellijke stopzetting van alle samenwerkingsakkoorden tussen Israëlische universiteiten en KU Leuven.

 

De VLIR-nota Recommendations for implementing a human rights assessment at the Flemish universities van 23 oktober 2019 stelt: “As a general principle, the Flemish universities have committed to embed the respect for human rights as a permanent cornerstone in their international operations.” Mensenrechten worden in deze nota omschreven als fundamenteler dan andere rechten.

 

Het Charter voor Inclusie – een waardenkader dat ABVV KU Leuven en KU Leuven delen – stelt: We tolereren geen enkele vorm van pesten, discriminatie, machtsmisbruik, haat, ongewenst seksueel gedrag of geweld. Dit geldt niet alleen voor studenten en personeel maar ook voor de partners met wie de universiteit samenwerkt zoals stageplaatsen, verhuurders, leveranciers, studentenverenigingen, gasten, partners en derden. Of korter: We tolereren geen enkele vorm van geweld. Dit geldt ook voor partners en derden.

 

Er is internationaal ruime eensgezindheid dat de Palestijnse gebieden momenteel worden geconfronteerd met ‘duidelijke schendingen van het humanitair recht’ (dixit António Guterres), waarvoor de Israëlische overheid en het Israëlische leger verantwoordelijk zijn. De Israëlische overheid past bovendien de basiseigenschappen van een apartheidsregime toe: het structureel beperken en terugdringen van de fysieke en sociale mobiliteit van een onderdrukte groep door de machthebbers vanuit een vooropgestelde raciaal bepaalde minderwaardigheid van, in dit geval, de Palestijnen. Deze diepe discriminatie behelst het beperken van immigratierechten tot uitsluitend joden naar het historische Palestina, de inperking van de Palestijnse bewegingsvrijheid (inclusief academische bewegingsvrijheid – zie verder hieronder), het systematisch in beslag nemen van Palestijns land en het samendringen van Palestijnen in enclaves die vergeleken kunnen worden met openluchtgevangenissen.

 

KU Leuven heeft op dit moment 20 educational mobility agreements met Israëlische universiteiten, 2 educational project agreements en 32 research collaborations. Sommige van die agreements zijn ‘expired’ maar dan vooral omdat uitwisseling met Israël op dit moment niet meer veilig is voor wie we uitsturen. Met de Palestijnse universiteiten zijn er op dit moment 0 overeenkomsten, onderwijs en onderzoek samen genomen. Dat laatste hoeft niet te verwonderen: er is al jarenlang een scholasticide bezig, van de Israëlische overheid tegen Palestina, waarbij Palestijnse universiteiten, scholen en onderwijsinstellingen het doelwit worden van boycots en aanvallen en waarbij actief pogingen worden gedaan om het academische leven in Palestina te isoleren van de internationale gemeenschap. Motaz Azaiza, een Palestijnse journalist, postte op zaterdag 18 november 2023 nog live beelden van hoe de grootste universiteit in Gaza stad gebombardeerd werd door Israël. Scholasticide is een vast ingrediënt van elk apartheidsregime: ontzeg de onderdrukten het recht op onderwijs.

 

Zoals recent werd aangetoond in een opiniestuk van Karel Arnaut, hebben de Vlaamse universiteiten een kwalijke historische verhouding tot het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Laten we nu niet dezelfde fout maken en ons wel uitspreken door als instelling alle samenwerkingsakkoorden met Israël op te zeggen, los van de financiële belangen die daarmee samenhangen en congruent met ons beleid ten aanzien van bv. Rusland en Iran.

 

Tot slot nog dit: onze kritiek richt zich tegen het apartheidsregime van de staat Israël en niet tegen de joodse bevolking. Als ABVV spreken wij ons zeer duidelijk uit tegen elke vorm van discriminatie op basis van geloof, afkomst, geaardheid of ras. We erkennen het trauma dat de recente aanval van Hamas heeft veroorzaakt en het feit dat vele joden wereldwijd evengoed het slachtoffer zijn van het buitensporig gewelddadige apartheidsregime van Israël en worden beschimpt en bedreigd enkel en alleen omdat ze jood zijn. Wij steunen het verzet en de verontwaardiging binnen de joodse gemeenschap, dat met de dag sterker wordt, ook bij ons in België.

Logo

ABVV KU Leuven position on cooperation between Israeli universities and KU Leuven

 

ABVV en ACV Puls KU Leuven ask KU Leuven to pursue a consistent policy regarding cooperation with Israeli institutions and organisations (1) towards respecting human rights as the cornerstone of its international policy, (2) with respect to its own charter for inclusion, and (3) with respect to other conflicts, and therefore asks for the immediate termination of all cooperation agreements between Israeli universities and KU Leuven.

 

The VLIR note Recommendations for implementing a human rights assessment at the Flemish universities dated 23 October 2019 states: As a general principle, the Flemish universities have committed to embed the respect for human rights as a permanent cornerstone in their international operations. Human rights are described in this note as more fundamental than other rights.

 

The Charter for Inclusion - a value framework shared by ABVV KU Leuven and KU Leuven - states: We do not tolerate any form of bullying, discrimination, abuse of power, hatred, sexual harassment or violence. This applies not only to students and staff, but also to our partners, such as internship settings, landlords, suppliers, student associations, guests, partners and third parties. In short: we do not tolerate any form of violence. This also applies to partners and third parties.

 

There is broad international consensus that the Palestinian territories are currently facing "clear violations of humanitarian law" (António Guterres), for which the Israeli government and army are responsible. Moreover, the Israeli government is applying the basic characteristics of an apartheid regime: the structural restriction and reduction of the physical and social mobility of an oppressed group by those in power from a predetermined racially determined inferiority of, in this case, the Palestinians. This deep discrimination includes the restriction of immigration rights to historic Palestine to those of Jewish heritage, the curtailment of Palestinian freedom of movement (including academic freedom of movement - see further below), the systematic confiscation of Palestinian land, and the crowding of Palestinians into enclaves that can be compared to open-air prisons.

 

KU Leuven currently has 20 educational mobility agreements with Israeli universities, 2 educational project agreements and 32 research collaborations. Some of these agreements have 'expired' but mainly because exchanges with Israel are no longer safe for those we send out. With Palestinian universities there are currently 0 agreements, education and research taken together. The latter should not be surprising: there has been a scholasticide going on for years, by the Israeli government against Palestine, targeting Palestinian universities, schools and educational institutions with boycotts and attacks and actively trying to isolate academic life in Palestine from the international community. Motaz Azaiza, a Palestinian journalist, posted live footage of how the largest university in Gaza City was bombed by Israel as recently as Saturday, Nov. 18, 2023. Scholasticide is a regular ingredient of any apartheid regime: deny the oppressed the right to education.

 

As demonstrated recently in an opinion piece by Karel Arnaut, Flemish universities have a questionable historical relationship with the apartheid regime in South Africa. Let us not make the same mistake again and instead speak out by denouncing, as an institution, all cooperation agreements with Israel, regardless of the financial interests involved and congruent with our policies toward e.g. Russia and Iran.

 

Finally, our criticism is directed against the apartheid regime of the State of Israel and not against the Jewish population. As a union, we speak out very clearly against any form of discrimination based on religion, origin, orientation or race. We recognize the trauma caused by the recent Hamas attack and the fact that many Jews worldwide are equally victims of Israel's excessively violent apartheid regime and are taunted and threatened simply because they are Jews. We support the resistance and outrage within the Jewish community, which is growing stronger by the day, including here in Belgium.