Tijdelijke werkloosheid:


Door het noodgedwongen stopzetten of anders invullen van een aantal activiteiten aan de KU Leuven, waaronder ook sommige die niet gefinancierd worden door subsidies, is het zoeken naar aanvaardbare oplossingen op vlak van tewerkstelling. Indien deze situatie nog geruime tijd blijft aanhouden en alle andere alternatieve oplossingen zoals onder andere vervangend werk, het inzetten van verlof, etc. maximaal zijn benut kan er in allerlaatste instantie een beroep gedaan worden op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (kan niet voor vast ZAP en vast IK).

 

Tot eind april behoudt iedereen zijn loon en blijft iedereen aan het werk. Indien er daarna voor bepaalde werknemersgroepen tijdelijke werkloosheid zou ingeroepen worden, zal de KU Leuven de nodige financiële compensaties toekennen bovenop de RVA-werkloosheidsvergoeding. Zo zal het financieel verlies voor de betrokken werknemers zo beperkt mogelijk blijven.

 

Indien je als werknemer in deze situatie zou terecht komen, kan je bij het ABVV terecht met uw aanvraag voor het bekomen van de werkloosheidsvergoeding.  Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn, kan dit digitaal verwerkt worden.

 

Hieronder bezorgen wij je alvast de meest recente informatie op een aantal vragen met betrekking tot werkloosheid ten gevolge van de Coronacrisis en wat u moet doen indien je in tijdelijke werkloosheid wordt gezet.

 
Ik word tijdelijk werkloos ten gevolge van de Coronacrisis: wat nu?
Wie tijdelijk werkloos wordt naar aanleiding van economische werkloosheid of werkloosheid wegens overmacht, kan zijn/haar dossier online opstarten via www.tijdelijkwerkloos.be
Je moet voor deze aanvraag geen controlekaart invullen (uitzondering n.a.v. COVID-19 tot eind juni 2020). Opgelet! Uw werkgever moet de nodige info bezorgen aan de RVA zodat onze collega’s van de werkloosheidsdienst een uitbetaling mogen / kunnen doen.
 

 

Wat is de stand van zaken van mijn dossier?

Wil je de stand van zaken kennen van je werkloosheidsdossier maar is je kantoor is gesloten? Geen probleem, de leden kunnen hun werkloosheidsdossier online opvolgen. Ga naar http://my.abvv.be en log in met je identiteitskaart of je smartphone.

Staat er nog niets online? Dan zijn de collega’s van de werkloosheidsdienst je dossier nog aan het inbrengen, onze excuses daarvoor. Het aantal aanvragen is in deze periode héél sterk verhoogd.  Nieuw lid? Dan heb je binnenkort ook toegang.
Onze collega’s van de werkloosheidsdienst stellen alles in het werk om alle aanvragen tijdig verwerkt te krijgen. We hopen dan ook dat u begrip kan opbrengen dat zij niet in de mogelijkheid zijn eenieder te laten weten of hun dossier/aanvraag in orde is. Als er gegevens ontbreken, zullen zij je contacteren.
 
Waar vind ik steeds de meest recente info met betrekking tot economische werkloosheid of werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de Corona-crisis?
Onze website is steeds up-to-date. Ga daar regelmatig eens een kijkje nemen als je vragen hebt:

www.abvv.be/nieuws

www.bbtk.org

www.acodonline.be

 

Wat als ik een bijberoep uitoefen?
Je kan een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voordat je tijdelijk werkloos werd gesteld, tijdens je werkloosheid verder blijven uitoefenen. Deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
  
Wat gebeurt er wanneer ik ziek word tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Dan is je werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Voor de arbeiders is dit uitdrukkelijk in artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 bepaald. Deze bepaling wordt naar analogie ook op de bedienden toegepast. Je moet je dus onmiddellijk tot je ziekenfonds richten om aanspraak te maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (60% van het brutoloon, terwijl de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid aan 70% van het brutoloon berekend worden).
 
Wat gebeurt er wanneer ik ziek word vóór een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? niet zo evident als het lijkt !
Als je al arbeidsongeschikt bent vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is je werkgever volgens FOD Werk en RIZIV slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met daags vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wij zijn van mening dat de werkgever voor de bedienden wel degelijk het gewaarborgd loon dient te betalen. Gelet op deze juridische onduidelijkheid adviseren we de bedienden om toch onmiddellijk aangifte te doen bij hun mutualiteit vanaf hun eerste dag tijdelijke werkloosheid (zoals dit vandaag voor arbeiders al het geval is).
 
 
Ik kan als uitzendkracht of via een flexi-job aan de slag maar mijn vaste werkgever heeft werkloosheid aangevraagd naar aanleiding van deze CORONA-crisis: kan dat?
Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of via een flexi-job. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Je moet deze tewerkstelling meedelen aan de ABVV-werkloosheidsdienst zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
Hou er rekening mee dat je vaste werkgever enkel zal doorgeven wanneer je via hem moet stempelen. Dus als je elders aan de slag gaat, ben jij verantwoordelijk om dat aan je uitbetalingsinstelling te melden.
 

 
Wat als mijn vakantie al gepland is en mijn werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd heeft? 
Je krijgt geen uitkeringen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ voor reeds geplande vakantie (akkoord van de werkgever). Het is je werkgever die je vakantiedagen moet betalen. Als je gezien de situatie je geplande vakantie niet wil opnemen, moet je het akkoord van je werkgever krijgen om die uit te stellen.
 
 
Wat met reeds geplande vakantiedagen d.w.z. waarvoor je al een akkoord van je werkgever had gekregen?
In dat geval ben je daar wel door gebonden en kan je dat akkoord niet éénzijdig verbreken.
Als je je vakantiedagen wil annuleren, neem dan contact op met je werkgever om te zien of hij akkoord gaat. Als je je dagen vakantie behoudt, ontvang je als bediende je loon in plaats van de werkloosheidsuitkering.
Ben je arbeider en behoud je je vakantie, dan krijg je geen uitkering maar moet je een beroep doen op je vakantiegeld. In elk geval kan je werkgever je niet verplichten om je (niet-geplande) vakantiedagen op te nemen alvorens je in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Alle vormen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van je vakantiegeld en je vakantiedagen.
 
Wat als een feestdag in de periode van tijdelijke werkloosheid valt?
In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht behoud je het loon voor de feestdagen die vallen binnen de periode van 14 dagen na de aanvang van de overmacht.
 
Hou je gezond en vergeet niet: sociale zekerheid is belangrijk. Micro-economisch vrijwaren vervangingsinkomens onze koopkracht en we vermijden dat bedrijven over kop gaan. Macro economisch vormt de sociale zekerheid een automatische stabilator. De overheidsuitgaven (die ons economisch systeem moeten vrijwaren en nadien weer op gang trekken) worden erdoor aangezwengeld bij laagconjunctuur en in crisissituaties, maar in tijden van hoogconjunctuur worden de overheidsuitgaven erdoor gedempt. Economieën met een goed ontwikkeld sociaalzekerheidssysteem zijn beter bestand tegen crisissen zoals deze. Vergelijk maar de Scandinavische landen met de VS of het VK. Lang leve ons goed sociaal systeem.

 

Samen sterk!!
 
 
Met kameraadschappelijke groeten,
 
Het ABVV KU LEUVEN Team!
 


 

 


Voor meer info over de gevolgen van corona, bekijk de KU Leuven infopagina! Op deze pagina vind je de meest recente informatie over de maatregelen die KU Leuven treft om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Ook de pagina met veelgestelde vragen wordt regelmatig aangevuld.

 

KLIK HIERONDER op de link