Enquête Deconnectie - Deconnection Survey

Beste leden en sympathisanten,

 

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers legt in 2023 afspraken vast over het recht om offline te zijn. Dit kan via een CAO of arbeidsreglement.

 

Concreet gaat het over de praktische modaliteiten, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof en vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden. De focus tijdens de onderhandelingen ligt momenteel op digitale communicatie en het respecteren van de werktijden.

 

Maar wij willen hier een fundamenteel debat over houden. Iedere werknemer heeft het recht om te deconnecteren. De scheiding tussen werktijden en vrije tijd moet gerespecteerd worden. Dat is in een academische context niet altijd evident. Grote flexibiliteit brengt inherente gevaren met zich mee. Daarnaast leiden werkdruk en precariteit in tijdelijke contracten gemakkelijk tot het vervagen van de grenzen van onze vrije tijd. Snel nog een mail beantwoorden tijdens je vakantie? Toch een artikel afwerken op een feestdag? Vragen krijgen van je diensthoofd tijdens je ouderschapsverlof? Het zijn vaak kleine inbreuken op je recht op deconnectie. Maar ze kunnen een fundamenteel effect hebben op ons welzijn.

 

Om het debat terdege te kunnen voeren, hebben we de juiste informatie nodig. Daarom starten we een campagne. We hebben een zeer korte vragenlijst opgesteld om te onderzoeken waar de problemen zich situeren.

Dear members and supporters,

 

Every company with more than 20 employees has to develop agreements on the right to be offline by 2023. This can be done through a collective labour agreement or labour regulations.

 

Specifically, it concerns the practical modalities, guidelines for using digital tools during rest periods and leave, and training and awareness-raising actions for employees and managers. The focus during negotiations is currently on digital communication and respecting working hours.

 

But we want to have a fundamental debate on this. Every employee has the right to disconnect. The separation between working hours and free time must be respected. This is not always evident in an academic context. Great flexibility brings inherent dangers. In addition, work pressure and precarity in temporary contracts easily lead to blurring the boundaries of our time off. Quickly answering another e-mail during your holiday? Still finishing an article on a public holiday? Getting questions from your head of department during your parental leave? These are often minor infringements of your right to disconnect. But they can have a real effect on our well-being.

 

To have a proper debate, we need the right information. That is why we are launching a campaign.