ABVV-centrales?

Het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond, is een begrip in onze samenleving.

 

Meer dan honderd jaar oud, maar moderner en enthousiaster dan ooit. Met meer dan 1,5 miljoen leden en duizenden militanten, actief in privébedrijven en in de openbare sector. Dankzij hun inzet hebben we een buitengewoon grote impact op het maatschappelijke en sociaal-economische gebeuren in België. Je kent ze wel, de mannen en vrouwen met rode hesjes in acties en betogingen. Met passie en inzet ijveren ze voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en een kwalitatieve leef- en werkomgeving. Maar het ABVV is evengoed dag in, dag uit, ook minder opvallend actief in allerlei advies- en beheersorganen. 

De zes vakcentrales of beroepscentrales van het ABVV groeperen de werknemers per bedrijfssector. Voor KU Leuven zijn zowel ACOD en BBTK hierbij betrokken.

 

ACOD

De ACOD verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract. Het gaat om medewerkers van spoor, post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera's, openbare radio en televisie – ook deze behorend tot de Gemeenschappen, enz.).

 

ACOD-Onderwijs is de enige vakbond in Vlaanderen die personeelsleden uit alle onderwijsvormen en niveaus (incl. universiteiten) vertegenwoordigt. Door ons groeiend ledenaantal kunnen we effectief wegen op de besluitvorming en slagen we erin onze doelstellingen waar te maken. Wij bieden je goed uitgebouwde diensten en dragen bij tot de verdediging van de belangen van alle werknemers in het onderwijs.

Wie kan lid worden van ACOD-Onderwijs?

Personeelsleden van universiteiten, scholen, internaten, tehuizen, opvangcentra, CLB’s,  de pedagogische begeleidingsdiensten, onderwijsinspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap en vormingscentra kunnen lid worden van de ACOD. Verder kunnen ook studenten die in het onderwijs willen stappen, kandidaten voor een tijdelijke aanstelling, leden van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en vanuit het onderwijs gedetacheerde personeelsleden zich bij de ACOD aansluiten. Echt vernieuwen is kiezen voor ACOD-Onderwijs: de vakbond met een visie en een basis.

 

De troeven van de ACOD-Onderwijs

ACOD-Onderwijs helpt je bij de aanvraag van een tijdelijke aanstelling of vaste benoeming (invullen van de formulieren, berekenen van het aantal dagen, etc.).

 

Wij oefenen ook controle uit bij de toewijzing van een tijdelijke aanstelling, van een vaste benoeming, een mutatie, toelating tot de proeftijd, enz.

 

ACOD-Onderwijs zoekt samen met jou naar een gepaste betrekking, zowel voor tijdelijken als voor vastbenoemden die een aanvulling van hun opdracht wensen te bekomen of die tijdelijk met een andere opdracht belast wensen te worden.

Wij zijn actief bezig met reaffectaties, toewijzing van de opdrachten in het begin van het schooljaar, verloven, weddenberekeningen, enz.

 

ACOD-Onderwijs woont ook het onderhandelingscomité in uw school of instelling bij om ter plaatse de belangen van het personeel te verdedigen.

 

En dat is nog maar het begin.

 

BBTK

De wereld verandert steeds sneller. Onze maatschappij verandert. En ook onze ondernemingen veranderen. Vandaag de dag hebben we meer dan ooit nood aan een syndicale tegenmacht. Een vakbond die u informeert, u verdedigt en u vertegenwoordigt, in de onderneming, maar ook in collectieve onderhandelingen met de werkgevers en de regering.

De BBTK is de oudste vakbond voor bedienden, technici en kaderleden in ons land. We zijn ook een van de belangrijkste beroepscentrales van het ABVV.

U kan als lid in maar liefst 21 afdelingen terecht voor een aantal diensten zoals regionale zitdagen, juridisch advies, enz. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën (banken, openbare kredietinstellingen en verzekeringen), industrie, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding, cultuur, enz.), informatie en communicatie.

De BBTK groepeert bedienden, technici en kaderleden, met of zonder werk, die ijveren voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving. Deze doelstelling impliceert ook de ontwikkeling van een onafhankelijke vakbond. Een vakbond die onderhandelt als het mogelijk is en strijdt als het moet.

Vakbonden en werkgevers onderhandelen om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten op interprofessioneel niveau (voor alle ondernemingen en instellingen uit de privé-sector), op sectoraal niveau (bijvoorbeeld voor de banken, de grootwarenhuizen, enz.) en in de ondernemingen. De BBTK hecht bovenal belang aan de vrijheid van onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden.

 

De overeenkomsten afgesloten op interprofessioneel of sectoraal niveau zijn van toepassing op alle betrokken ondernemingen en instellingen, ook daar waar weinig of geen vakbond aanwezig is. Deze sociale regeling beschermt de minimumrechten van de zwakste werknemers en organiseert de solidariteit.

Flexibele uurroosters zijn een goed voorbeeld van de noodzaak van een dergelijke sociale regeling. Het is belangrijk dat flexibiliteit geen negatieve gevolgen heeft voor de levenskwaliteit. Om dit te voorkomen, moet er collectief over flexibiliteit worden onderhandeld, met de nodige compensaties en controle. Dit is een van de vele voorbeelden die het belang van een sterke vakbond aantonen.