Wat is de Ondernemingsraad?

De OR is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het economisch, financieel en personeelsbeleid van de onderneming.

Klinkt abstract, maar denk aan werkdruk, flexibiliteit, mobiliteit, opleiding, de jaarlijkse vakantieregeling, collectief ontslag, … geen gebrek aan thema’s.

 

Doet de OR meer dan overleggen?

De OR mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen.

Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal initiatieven.

De OR moet de toepassing van de sociale en industriële wetgeving controleren.

Ook krijgt de OR informatie, bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de financiële toestand van het bedrijf (EFI).

 

Waarover beslist de OR?

De OR beslist over:

het reglement van interne orde van de OR

de inhoud van het arbeidsreglement

de jaarlijkse vakantie en de betaalde feestdagen

het beheer van sociale kassen

de collectieve planning van betaald educatief verlof

bepaalde procedurekwesties rond sociale verkiezingen

de criteria van afdanking en heraanwerving

de voordracht van de bedrijfsrevisor.

Goedkeuring gebeurt bij eenparigheid.

 

Wat controleert de OR?

De OR controleert de toepassing van de sociale en industriële wetgeving:

steun voor investeringen

tewerkstelling

opleiding

 

Waarover geeft de OR advies?

De wet verplicht de werkgever de OR om advies te vragen voor onder meer:

het onthaal van nieuwe werknemers

opleidingsplannen

collectief ontslag

invoering van nieuwe technologieën

aanvullende pensioenregeling

tijdelijke contracten en interims

bedrijfsvervoerplannen.

Advies vragen betekent niet advies volgen.

 

Heb je in elk bedrijf een OR?

Een privé bedrijf met 100 of meer werknemers moet een OR oprichten.

 

Wie zit in de OR?

De OR bestaat uit

een afvaardiging van de werkgevers – die zijn aangeduid

een afvaardiging van de werknemers, verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

Beide afvaardigingen tellen evenveel vertegenwoordigers. De OR is dus een paritair overlegorgaan.

Er is een voorzitter en een secretaris. Op uitnodiging verstrekken deskundigen advies of geven toelichting. Zo moet bijvoorbeeld de bedrijfsrevisor op de vergadering voor de jaarlijkse economische en financiële informatie (EFI) woord en uitleg geven.

 

Belang voor de vakbond?

De OR is het orgaan bij uitstek om als vakbond inbreng te hebben in het beleid van de onderneming.

 

Wat is het CPBW?

Het CPBW - kortweg Preventiecomité (vroeger bekend als Comité voor Veiligheid en Gezondheid) - is een overlegorgaan, net zoals de Ondernemingsraad.

Niet te verwarren met Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk: die leveren een service aan het bedrijf.

 

Wat is het werkterrein van het CPBW?

De veiligheid en gezondheid van de werknemers - dus het voorkómen van arbeidsongevallen en beroepsziekten - en ook de zorg voor het milieu binnen en buiten de onderneming.

 

Waarover beslist het CPBW?

Over een beperkt aantal aangelegenheden.

Onder meer over de preventieadviseur van de Interne Dienst (minimumprestaties, aanstelling, vervanging) en van de Externe Dienst (vervanging adviseur). Verder richt het CPBW een ‘beperkte afvaardiging’ op, een mobiele brigade voor noodgevallen.

 

Wat controleert het CPBW?

de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk

de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan (GPP) en het Jaarlijks Actieplan (JAP)

het milieubeleid van de werkgever

de werkzaamheden van de Interne en Externe Dienst voor Preventie.

Verder spoort het CPBW risico‘s op. Het CPBW moedigt ook een beter beleid en uitvoering ervan aan.

 

Waarover geeft het CPBW advies?

het jaarlijks Actieplan (JAP): de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan

de keuze, aankoop, onderhoud van beschermingsmiddelen

de samenstelling van de Interne Dienst en de taakverdeling tussen de Interne en Externe Dienst voor Preventie verleent het Comité advies

de opdrachten die aan de Externe Dienst worden toevertrouwd.

 

Waarover krijgt het Preventiecomité informatie?

Over alles waarover het advies verstrekt, dat spreekt vanzelf, maar ook over milieu-aspecten.

 

Wat doet het CPBW nog?

Nieuwe werknemers onthalen en ook individuele klachten over veiligheid en gezondheid onderzoeken.

 

Heb je in elk bedrijf een CPBW?

Elk privébedrijf met gemiddeld 50 of meer werknemers moet een CPBW oprichten.

Wat als mijn bedrijf minder dan 50 werknemers telt?

In dat geval neemt de vakbondsafvaardiging - als die er is - de taken van het CPBW voor zijn rekening.

 

Wie zit in het CPBW?

Het CPBW bestaat uit

een afvaardiging van de werkgevers - die is aangeduid

een afvaardiging van de werknemers, verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

Beide afvaardigingen zijn paritair samengesteld (de werknemersdelegatie is minstens even groot als de werkgeversdelegatie).

Geen raad zonder een voorzitter en een secretaris. Tel daarbij deskundigen, met enkel een raadgevende stem. Op uitnodiging - en mits onderlinge toestemming - kunnen experten van buiten het CPBW aan een vergadering deelnemen.

 

Belang voor de vakbond?

De wetten en reglementen ‘ter voorkoming en bescherming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ zijn strikte minimumregels. Het kan ongetwijfeld beter.

Via het CPBW kan de vakbond het preventiebeleid volgen en adviezen formuleren.